Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 272 623 531,00 zł (słownie złotych: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzydzieści jeden) i dzieli się na 72 719 (siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewiętnaście ) udziałów po 3.749 (trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) złotych każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miasto Szczecin.