Majątek którym dysponuje spółka
Tytuł:Dane finansowe za rok 2019

  1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 623 544 937,41 zł.
  2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości 7 141 413,59 zł.