Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach

Szczecińskie TBS Sp. z o.o. prowadzi rejestr zawartych umów związanych z udzielanymi zamówieniami oraz rejestr dotyczący wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz udzielonych odpowiedzi.

Udostępnianie danych zawartych w tych rejestrach następuje na zasadach ogólnych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429).