STBS  Szczecin  Rejestr Zmian Redakcja Statystyki Pomoc
 
 

  Menu:

   O Biuletynie
   Status prawny spółki
   Przedmiot działalności spółki
   Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje
   Struktura własnościowa
   Majątek którym dysponuje spółka
   Regulacje prawne
   Zamówienia publiczne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach
   Informacje techniczne
   Ochrona danych osobowych - RODO
   Deklaracja dostępności

  Statystyka dostępu:

Przedmiot działalności spółki

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, oraz zarządzanie zasobem lokalowym, budynkowym i terenami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin. 
Towarzystwo może również:

 • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
 • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
 • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa;
 • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa;
 • sprawować zarząd nieruchomościami stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasność.

Towarzystwo może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą w szczególności na:

 • sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie nowych inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury technicznej i społecznej związanej z budownictwem mieszkaniowym;
 • budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli na sprzedaż i wynajem;
 • budowaniu budynków, budowli i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;
 • przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa, w tym związanych z zarządzaniem nieruchomościami;
 • budowaniu budynków wielorodzinnych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży na sprzedaż;
 • budowaniu budynków, obiektów i lokali użyteczności publicznej związanej z funkcjonowaniem zespołu mieszkaniowego (osiedla, dzielnicy, itp.), w tym sprawowania funkcji inwestora zastępczego dla tego typu inwestycji;
 • zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi takimi jak: obiekty służby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno–oświatowe, handlowe i inne;
 • nabywaniu i zbywaniu praw wynikających z umów w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.

Przedmiotem działalności Towarzystwa według Polskiej Klasyfikacji Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest:

 • realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
 • przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z) ;
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
 • tynkowanie (PKD 43.31.Z);
 • zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
 • posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
 • malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
 • wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
 • zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).

Towarzystwo może, zgodnie z art. 29 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, zawierać z pracodawcami, a także osobami mającymi interes w uzyskaniu lokali mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby trzecie, umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, a także zawierać z gminą, powiatem, związkiem międzygminnym lub Agencją Mienia Wojskowego działającym w celu podnajmowania lub przydziału lokali mieszkalnych osobom fizycznym, umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, których gmina, powiat, związek międzygminny lub Agencja Mienia Wojskowego będzie najemcą.
 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
 
Wydruk bieżącej strony powrót do poprzedniej strony  powrót na górę strony

© Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: biuro@stbs.pl