Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 603 727 713,00 zł (słownie złotych: sześćset trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzynaście) i dzieli się na 161 037 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści siedem) udziałów po 3 749 (trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) złotych każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miasto Szczecin.