Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 533 898 839,00 zł (słownie złotych: pięćset trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć) i dzieli się na 142 411 (sto czterdzieści dwa tysiące czterysta jedenaście) udziałów po 3 749 (trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) złotych każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miasto Szczecin.