Struktura własnościowa

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 552 643 839,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć ) i dzieli się na 147 411 (sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta jedenaście) udziałów po 3 749 (trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć) złotych każdy. Wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miasto Szczecin.