Majątek którym dysponuje spółka
Tytuł:Dane finansowe za rok 2021

  1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 255 414 055,30 zł.
  2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazuje zysk netto w wysokości 16 259 188,30 zł.