Majątek którym dysponuje spółka
Tytuł:Dane finansowe za rok 2022

  1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.356.006.169,47 zł.
  2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazuje zysk netto w wysokości 17.564.233,86 zł.