Ochrona danych osobowych - RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję Panią/Pana*, że:

1. Jako Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie (zwana dalej „Szczecińskie TBS”) z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową i przepisami prawa.

2. Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie trwania umowy wykorzystane będą w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (np. poprzez naprawy lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego) – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1b RODO),

2) wykonania ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych, np.:

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych,

b) udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

a) przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur lub innych dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń miedzy nami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),

b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO),

3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. wysyłanie wezwań do zapłaty - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO),

4) tworzenia zestawień, analiz i statystykna nasze potrzeby wewnętrzne; obejmuje to w szczególności raportowanie, planowanie rozwoju usług – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z zawartej przez nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO)

We wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywali profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań.

3. Do zawarcia umowy wymagamy podania od Państwa danych na wniosku - jeżeli ich Państwo nie podadzą nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy- jeżeli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy. Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym.

4. Państwa dane przekazujemy:

1) podmiotom przetwarzającymdane w naszym imieniu uczestniczącym w naszym imieniu w wykonywaniu naszych czynności:

a) podwykonawcom wspierającym nas, np. w wykonaniu usług remontowych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta,

b) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i teleinformatyczne,

c) podmiotom świadczącym nam usługi audytowe, pomoc prawną i usługi doradcze;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty.

5. Dane z innych źródeł

Jeżeli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

6. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza OEG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie(poprawienie) danych;

2) usunięcie  danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszym serwisie internetowym;

3) ograniczenie przetwarzania(wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych- stosownie do złożonego wniosku);

4) dostępdo danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danychdo innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w siedzibie Szczecińskiego TBS. Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie na przykład od podstawy prawnej wykorzystywania przez Szczecińskie TBS danych oraz od celu ich przetwarzania.

8. Prawo do sprzeciwu

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,

lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. Zgoda

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych nie jest konieczne do zawarcia umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

10. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

11. Kontakt

Nasze dane kontaktowe: Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70-302 Szczecin

Kontakt do Inspektora ochrony danych w Szczecińskim TBS: iod@stbs.pl