Deklaracja dostępności

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2023.1440).

Niniejsza deklaracja dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://stbs.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2004 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 31 stycznia 2023 r.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 1. Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki. W miarę możliwości błędy w tego rodzaju dokumentach zostaną poprawione, a nowe powstaną zgodnie z zaleceniami.
 2. Wybrane dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, zostały wykonane w kilku komórkach organizacyjnych co uniemożliwiło na ich docelową treść oraz kształt.
 3. Na stronie nie wszystkie zdjęcia / obrazki posiadają dokładny opis alternatywny, tego typu niedopatrrzenia będą eliminowane.
 4. Na stronie nie wszystkie elementy HTML posiadają nagłówki, które są odczytywane przez czytniki.

Treści wyłączone:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 2. Materiały multimedialne zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 3. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 31 marca 2024 r., na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych systemowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Izabela Sobieszak. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu: 91 461 36 92 oraz drogą elektroniczną: isobieszak@stbs.pl. Tą samą drogą można także składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.
 2. Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu oraz udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 3. Żądanie powinno zawierać:
  dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
 4. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 5. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 6. Odmawia się zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
 7. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, niezwłocznie powiadamia się osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do zapewnienia alternatywnego sposobu dostępu do wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej pkt 4–7 powyżej stosuje się odpowiednio.

Postępowanie odwoławcze

 1. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej, aplikacji lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2023.775).

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Budynek Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a w Szczecinie nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, dysfunkcją narządu wzroku i dysfunkcją narządu słuchu. Dostępność będzie zapewniona po zakończeniu trwającej przebudowy budynku.

Budynek Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Winogronowej 11f w Szczecinie:

 1. wejście do budynku wyposażone w niski próg;
 2. w budynku jest winda dostępna dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, z oznaczeniem przycisków alfabetem Braile’a i komunikatem głosowym;
 3. pierwszy i ostatni stopień każdego ciągu schodów oznaczony jest poprzez naklejenie kontrastowej taśmy w żółto-czarne pasy;
 4. klatka schodowa wyposażona jest w poręcze po obu stronach;
 5. wewnątrz budynku znajduje się toaleta dla osób z obniżoną sprawnością ruchową.

Budynek Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Błogosławionej Królowej Jadwigi 45 w Szczecinie: wejście do budynku wyposażone w niski próg.

Budynki są dostępne dla osób korzystających ze wsparcia psa przewodnika. 

Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.


Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: 
https://bip.brpo.gov.pl/pl


Dane teleadresowe

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a
70-302 Szczecin
tel. 91 430 91 00
faks 91 430 91 44 lub 91 430 91 45
e-mail: biuro@stbs.pl