STBS  Szczecin  Rejestr Zmian Redakcja Statystyki Pomoc
 
 

  Menu:

   O Biuletynie
   Status prawny spółki
   Przedmiot działalności spółki
   Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje
     Zgromadzenie Wspólników
     Rada Nadzorcza
     Zarząd
   Struktura własnościowa
   Majątek którym dysponuje spółka
   Regulacje prawne
   Zamówienia publiczne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach
   Informacje techniczne
   Ochrona danych osobowych - RODO

  Statystyka dostępu:

Zarząd

Skład Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego:

Zarząd i jego skład powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu jest jednocześnie dyrektorem naczelnym Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Członków Zarządu Spółki powołuje się na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Zarząd Towarzystwa składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd może ustanawiać prokurentów. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:

  1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki - Dyrektor Naczelny jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie.
  2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki nie skutkujących zaciągnięciem zobowiązań, skutkujących zaciągnięciem zobowiązań o charakterze niefinansowym oraz skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w wysokości do 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, a powyżej tej kwoty: dwóch członków Zarządu (nie wyłączając Prezesa Zarządu -Dyrektora Naczelnego) łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, bądź dwóch prokurentów łącznie.

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks spółek handlowych oraz zapisy aktu założycielskiego Towarzystwa.

W dniu 25.07.2017 r. Zarząd ustanowił i udzielił prokury następującym osobom:

  1. Mariusz Lewandowski,
  2. Jadwiga Świderska,
  3. Marcin Wajdziak.

Rodzaj prokury: prokura łączna.

Osoba obsługująca Zarząd Spółki

Wydział Urzędu Miasta Szczecin współpracujący ze spółką:

  • Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
 
Wydruk bieżącej strony powrót do poprzedniej strony  powrót na górę strony

© Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: biuro@stbs.pl