STBS  Szczecin  Rejestr Zmian Redakcja Statystyki Pomoc
 
 

  Menu:

   O Biuletynie
   Status prawny spółki
   Przedmiot działalności spółki
   Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje
     Zgromadzenie Wspólników
     Rada Nadzorcza
     Zarząd
   Struktura własnościowa
   Majątek którym dysponuje spółka
   Regulacje prawne
   Zamówienia publiczne
   Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
   Informacja o prowadzonych rejestrach i ewidencjach
   Informacje techniczne
   Ochrona danych osobowych - RODO
   Deklaracja dostępności

  Statystyka dostępu:

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek wspólników reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz jeżeli pomimo złożenia pisemnego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Towarzystwa, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zgodą wspólników wyrażoną na piśmie.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników w spółce sprawuje Prezydent Miasta Szczecin.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat,
 • udzielanie absolutorium członkom organów Towarzystwa z wykonania przez nich obowiązków,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • zmiany aktu założycielskiego Towarzystwa,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 • wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem, że nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników nabycie i zbycie udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, w szczególności nabycie lub zbycie udziału w nieruchomości gruntowej obejmującej prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego gruntu w celu połączenia z nieruchomością, której właścicielem lub współwłaścicielem jest Towarzystwo lub Gmina Miasto Szczecin, a także nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników łączenie lub podział nieruchomości,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna dotychczasowa suma obciążeń Towarzystwa z tych tytułów przekracza 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Towarzystwa,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość tego zobowiązania będzie przekraczać 75% (siedemdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego,
 • wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Towarzystwo prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 • wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Towarzystwo zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
 • ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • uchwalanie Regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 • rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,
 • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że ustawa lub akt założycielski wymagają kwalifikowanej większości.
Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Towarzystwa, nad wnioskami o powołanie i odwołanie likwidatorów Towarzystwa, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
 


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
 
Wydruk bieżącej strony powrót do poprzedniej strony  powrót na górę strony

© Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kontakt: biuro@stbs.pl