Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego:

 • Andrzej Preiss – Przewodniczący,
 • Andrzej Posłuszny – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Włodzimierz Waśniewski – Sekretarz Rady Nadzorczej,
 • Agnieszka Salmonowicz – członek Rady Nadzorczej,
 • Grzegorz Wesołowski – członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres indywidualnej kadencji. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje uchwałą Zgromadzenie Wspólników, natomiast Sekretarza wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Towarzystwa, w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą członków Rady Nadzorczej wyrażoną na piśmie. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący, mają obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykła większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos Przewodniczącego liczy się podwójnie, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej prowadzącego posiedzenie.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie określonym w zdaniu poprzednim jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej - nie dotyczy powołania i odwołania członka Zarządu.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią obowiązków określa uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników Regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa i w wykonaniu nadzoru udziela zaleceń i podejmuje uchwały.

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, należy:

 • dokonywanie wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Towarzystwa,
 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym wraz z wnioskiem dotyczącym udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 • ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników ocen określonych w punktach poprzedzających,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z własnej działalności (tzw. sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 • uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Towarzystwa, którego projekt przygotowuje Zarząd,
 • opiniowanie wszystkich spraw wnoszonych przez Zarząd będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Wspólników,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek oraz udzielenie gwarancji i poręczeń jeżeli łączna dotychczasowa suma obciążeń Towarzystwa z tych tytułów będzie przekraczać 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Towarzystwa,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań związanych z wydatkiem inwestycyjnym w każdym przypadku, gdy wysokość tego zobowiązania będzie przekraczać 60% (słownie: sześćdziesiąt procent) kapitału zakładowego,
 • opiniowanie planów działalności Towarzystwa, w tym rocznych planów finansowych,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z członkami Zarządu,
 • kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Zgromadzenie Wspólników oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Rada Nadzorcza może również wydawać opinie w innych sprawach, w tym na wniosek Zgromadzenia Wspólników.