Zarząd

Skład Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego:

Zarząd i jego skład powoływany i odwoływany jest uchwałą Rady Nadzorczej. Członków Zarządu Spółki powołuje się na czas nieoznaczony. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Zarząd Towarzystwa składa się z jednego do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu. Zarząd może ustanawiać prokurentów. Zasady i tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa uprawnieni są:

  1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Spółki - Dyrektor Naczelny jednoosobowo lub dwóch prokurentów łącznie.
  2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki nie skutkujących zaciągnięciem zobowiązań, skutkujących zaciągnięciem zobowiązań o charakterze niefinansowym oraz skutkujących zaciągnięciem zobowiązań w wysokości do 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, a powyżej tej kwoty: dwóch członków Zarządu (nie wyłączając Prezesa Zarządu -Dyrektora Naczelnego) łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, bądź dwóch prokurentów łącznie.

Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks spółek handlowych oraz zapisy aktu założycielskiego Towarzystwa.

W dniu 25.07.2017 r. Zarząd ustanowił i udzielił prokury następującym osobom:

  1. Mariusz Lewandowski,
  2. Jadwiga Świderska,
  3. Marcin Wajdziak,
  4. Magdalena Marszałek,
  5. Waldemar Szajner.

Rodzaj prokury: prokura łączna.

Osoba obsługująca Zarząd Spółki

Wydział Urzędu Miasta Szczecin współpracujący ze spółką:

  • Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości